Vallodling med CTF

Vallodling med CTF

Idag används oftast RTF (Random Traffic Farming) i vallen, vilket innebär att man kör på ungefär hälften av fältets areal. Inom växtodlingen blir det allt vanligare att istället använda sig av CTF (Controlled Traffic Farming), ett system där fältet delas upp i en odlingszon och en trafikzon.

Alla överfarter med hjul som kan orsaka skadlig markpackning lokaliseras till trafikzonen med permanenta körspår, som man återkommer till år efter år. Med lagda körspår kan körningen minskas till 10-20 % av arealen.

Markpackning ett växande problem

Allt större och tyngre traktorer och maskiner medför ökade problem med strukturskador i marken. Alltför hård markpackning på djupet kan innebära att skadorna blir permanenta, dvs att alven inte kan återställas med vare sig jordbearbetning eller naturliga processer. Även om det inte går så långt, så försämras markens funktioner vid markpackning. Infiltrationsförmågan försvagas, växtnäringsutlakningen ökar och livsbetingelserna för mikroorganismerna försämras. Dessutom ökar energiåtgången vid bearbetning.

Markpackningen kan motverkas genom användning av breddäck eller dubbelmontage med lågt ringtryck för att skapa en större anliggningsyta. Att utföra arbetet när marken är torr minskar också risken för markpackning. Ett tredje alternativ är CTF, ett system som började användas redan på 60-talet och som sedan flera år tillbaka är en väletablerad teknik i länder som Canada, USA och Australien.

CTF lämpligt även i vallen

I vallodling används många olika maskiner som slåtterkross, vändare, strängläggare, hackvagn och gödselspridare. Det innebär många körningar, vilket gör att CTF är intressant även i vallen.

Vill du gå över till CTF finns det några frågor du behöver ta ställning till:

  • Vilken spårvidd ska du använda?
  • Vilka arbetsbredder ska du jobba med?
  • Hur ser maskinkedjan ut?
  • Hur ser fälten ut?

Du väljer en modulbredd utifrån din gårds förutsättningar. Med modulbredd menas det avstånd mellan körspåren som hela maskinkedjan ska anpassas till. Målet är att samtliga maskiner som används ska ha samma spårvidd och arbetsbredd, eller så måste redskapens arbetsbredder vara jämnt delbara med varandra. Maskinen med störst arbetsbredd avgör modulbredden. Målet är så få spår som möjligt för att undvika fysisk skada på marken och för att gynna rotutveckling, återväxt och markvattenflöde. Traditionellt har man i andra grödor använt bredden 3 och 4 m. Med dagens maskinutveckling kan man komma upp i arbetsbredder kring 12 m i vallen, vilket möjliggör en hög kapacitet samtidigt som avkastningen per hektar ökar, då antalet körspår minskar.

Fältens utformning och storlek spelar en viktigt roll liksom hur kuperad terrängen är. CTF passar bäst till stora fält med få hinder, så att de fasta körspåren kan läggas så att man får så mycket odlingsbar yta som möjligt.

Minskad bränsle- och effektförbrukning

Med packade spår skapas också förutsättningar för lägre bränsle- och effektförbrukning. Samtidigt minskas traktorns effektbehov vid jordbearbetning eftersom jordens förbättrade struktur gör att den lättare faller sönder. Det krävs färre överfarter för att uppnå önskad såbädd.

GPS-styrning gör det möjligt att komma tillbaka till samma spår år efter år. Förmågan att hålla rätt avstånd till föregående drag och minska överlappning är en avgörande faktor för kostnadseffektivt arbete. Därför är det lämpligt med någon form av satellitnavigering. Denna bör kompletteras med autostyrning då det ibland kan vara svårt för föraren att följa spåren. Idag är prisbilden för GPS så rimlig att det kan löna sig vid CTF.

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng